Pułapki w umowie kredytu dla firm

Umowa kredytu dla firmy

Pułapki w umowie kredytu dla firmy

Witam Cię bardzo serdecznie!

Zgodnie z moją obietnicą z poprzedniego postu: o rodzajach kredytów dla firm postanowiłem pokazać Ci wzór przykładowej umowy kredytowej z bankiem oraz wyłapać rożne haczyki, które w niej czyhają.

Kolorem czerwonym w nawiasach są zaznaczone moje komentarze do zapisów w umowie. Na tapetę bierzmy umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Trzy, dwa, jeden i zaczynamy! Poniżej mamy wzór typowej umowy kredytowej zaproponowany przez jeden z banków funkcjonujących w Polsce.

UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM NR

zawarta w dniu dd/mm/rrrr pomiędzy:
Bankiem …………………….. S.A. z siedzibą w ……………………………………………………………, wpisany pod nr KRS …………………………….. do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) -……………………………………………  i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości …………………………………………… złotych,
zwanym dalej „Bankiem”
a
zwanym dalej „Kredytobiorcą”.

§ 1.

1. Strony zawierają Umowę o kredyt w rachunku bieżącym w PLN, zwaną dalej „Umową”. (Począwszy od teraz zawsze gdy w tekście pojawia się słowo”Umowa” wiadomo, że chodzi o naszą umowę, natomiast kiedy pada „umowa” z małej litery na początku, to wiemy, że chodzi o jakąkolwiek inną umowę.)
2. Pojęcia użyte w Umowie mają znaczenie nadane im w „Regulaminie kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych”, zwanym dalej „Regulaminem”. (Przed podpisaniem Umowy koniecznie zapoznaj się dokładnie z Regulaminem i pamiętaj, że zapisy umowy masz możliwość negocjować z bankiem, natomiast zapisy Regulaminu nie.)
3. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym. (To oznacza, że będziesz posiadał możliwość jego wielokrotnego wykorzystania bez konieczności podpisywania odrębnych umów kredytowych.) 

4. Szczegółowe parametry kredytu:

1 Numer rachunku bieżącego Kredytobiorcy: ……………………………………………………………………………  w PLN

2 Kwota i waluta kredytu: PLN , słownie:………………………………………………………………………………………
3 Okres kredytowania: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem postanowień § 3 (Przeczytaj uważnie ten paragraf, z którego dowiesz się, w jakich sytuacjach bank może rozwiązać z Tobą umowę)
4 Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy
5 Obowiązujący cennik usług: Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw, zwany dalej „Cennikiem
usług” (Ten dokument również musisz koniecznie dokładnie przeczytać i niestety nie możesz go negocjować.)
6 Oprocentowanie kredytu: zmienne, będące sumą stawki referencyjnej i marży Banku, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy stawka referencyjna posiada wartości poniżej zera, Bank dla wyznaczenia zmiennej stopy procentowej przyjmuje zero. Oprocentowanie kredytu na dzień zawarcia Umowy wynosi: …… % p.a. (To jest właśnie ta część zapisów, które możesz i powinieneś negocjować. Stawka referencyjna oznacza aktualną dla danego okresu stopę procentową, po której banki pożyczą od siebie pieniądze, ustalana jest przez NBP. Pamiętaj, że jest ona zmienna. Czym jest marża banku tłumaczyć chyba nie trzeba, ale warto wiedzieć, że w niektórych bankach możesz ją negocjować.  Warto szukać kredytów o stałej stopie oprocentowania, gdyż wtedy w przypadku wzrostu stawki referencyjnej, wysokość Twojego oprocentowania nie ulegnie zmianie. Na dzień pisania tego postu stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, co oznacza, że mogą niedługo wzrosnąć.)
7 stawka referencyjna, – M WIBOR (M WIBOR oznacza, że bank każdorazowo do ustalenia wysokości Twojej raty bierze pod uwagę co miesięczną stawkę referencyjną.) 
8 Marża Banku z zastrzeżeniem § 2.: …… p.p. (W paragrafie 2 jest odesłanie do przypadków, w których bank może Ci podwyższyć marże.)
9 Stawka dla zadłużenia przeterminowanego, zgodna z aktualnym Cennikiem usług (Warto płacić raty w terminie, bo zazwyczaj oprocentowanie za przeterminowane raty jest bardzo wysokie.)
10 Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w Cenniku usług ( To jest właśnie to na czym bank zarabia na Tobie:-) Każda najdrobniejsza nawet zmiana umowy pociąga za sobą wynagrodzenie dla banku. Warto być tego świadomym i podpisywać taką umowę, którą nie będziemy musieli często zmieniać.)
a) prowizja przygotowawcza w wysokości: zgodnie z Cennikiem
b) prowizja za odnowienie w wysokości: zgodnie z Cennikiem
c) prowizja od zaangażowania w wysokości: zgodnie z Cennikiem
d) prowizja za aneks w wysokości: zgodnie z Cennikiem
e) pozostałe prowizje i opłaty pobierane są zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku usług.

10 Prowizje i opłaty: a) pobierane są zgodnie ze stawkami i trybem określonym w Cenniku usług
11 Uruchomienie kredytu nastąpi: poprzez udostępnienie limitu kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na rachunku bieżącym, wskazanym w § 1 ust. 4 pkt 1. Bank nie udostępni limitu kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, jeżeli w dniu uruchomienia kredytu stwierdzone zostanie wystąpienie zajęcia wierzytelności na rachunku bankowym Kredytobiorcy w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Nieuruchomienie kredytu na skutek:
a) spełnienia przesłanki wskazanej w § 1, ust.4 pkt. 11,
b) niespełnienia warunków wskazanych w § 1, ust. 4, pkt. 12,
skutkuje rozwiązaniem Umowy, o czym Bank informuje Kredytobiorcę.
12 Warunki uruchomienia kredytu:
a) pozytywna weryfikacja Kredytobiorcy, w tym potwierdzenie przez Bank treści informacji zawartych w Informacji kredytowej w oparciu o dokumenty złożone przez Kredytobiorcę, w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zgodnie z listą dokumentów, stanowiącą załącznik do Umowy. (Najczęściej bank weryfikuje:  zaświadczenie o niezaleganiu z wpłatami do US / ZUS; czy nie posiadamy żadnego przeterminowanego zadłużenia w innych instytucjach, sprawozdanie finansowe dla spółek handlowych. Natomiast jeśli jesteś stałym klientem banku, może się okazać, że wystarczy tylko wyciąg z dotychczasowego salda.)
b) pozytywna weryfikacja dokumentów wymaganych, zgodnie z listą dokumentów, stanowiącą załącznik do Umowy.
c) pozytywna weryfikacja dokumentów wymaganych, zgodnie z poniższą listą: …………………. (Tutaj bank może dopisać inne dokumenty, które chciałby zweryfikować przed przyznaniem Tobie kredytu.)
d) ustanowienie wymaganych zabezpieczeń zgodnie z wymogami wskazanymi w liście dokumentów, stanowiąca załącznik do Umowy. (Najbardziej popularne formy zabezpieczeń kredytu to: weksel in blanco, poręcznie, zastaw, hipoteka. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zaproponować bankowi formy zabezpieczenia. Może warto wyjść z inicjatywą, aby nie narażać dóbr, które są dla Ciebie szczególnie cenne, np. Twoja własna nieruchomość.)
13 Kredyt jest zabezpieczony w formie:………………………………………………………………………………………………………………………………..
16 Spłata kredytu
a) kredyt staje się w całości wymagalny w następnym dniu po upływie okresu, na jaki został udzielony (Okresu kredytowania)
a) kredyt staje się w całości wymagalny w następnym dniu po upływie okresu, na jaki został udzielony (Okresu kredytowania), z zastrzeżeniem, iż nie zostanie przedłużony na kolejny okres zgodnie z §3
b) z wpływów na rachunek wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1.
17 Okres odsetkowy i terminy płatności odsetek: 1-miesięczny
Odsetki płatne są w ostatnim dniu miesiąca w formie kapitalizacji na rachunku wskazanym w § 1 ust. 4 pkt. 1. Odsetki należne za ostatni okres odsetkowy, w którym nastąpiła spłata kredytu w związku z upływem okresu kredytowania, na wniosek Klienta mogą być spłacone wcześniej, tj. przed upływem terminu płatności, wskazanym w zdaniu
poprzedzającym.
18 Dodatkowe warunki wymagane po uruchomieniu kredytu: ………………………………………………………………………………………………

§ 2.

1. Marża Banku zostanie zachowana na obniżonym poziomie określonym w § 1 ust. 4 pkt. 8, jeżeli w okresie kredytowania Kredytobiorca, zapewni w każdym z okresów weryfikacji, wpływy na rachunek wskazany w Umowie w § 1 ust. 4 pkt 1 pochodzące bezpośrednio od kontrahentów lub wpłaty gotówkowe pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej w średniomiesięcznej wysokości 25% kwoty kredytu. (Przed podpisaniem Umowy zastanów się, czy będziesz w stanie spełnić, wskazane wyżej warunki banku.)
2. Weryfikacja spełnienia przez Kredytobiorcę warunku o którym mowa w ust. 1, będzie następowała w okresach 3-miesięcznych licząc od 1 –ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uruchomiono kredyt do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy.
3. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji marża, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. 8, zostanie podwyższona o 2 p.p. na 3- miesięczny okres tj. do momentu kolejnej weryfikacji.
4. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu w trakcie trwania Umowy, wysokość wymaganych średniomiesięcznych wpływów o których mowa w ust.1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, proporcjonalnie do zmiany w zakresie kwoty kredytu. (Ten zapis jako jeden z nielicznych jest na Twoją korzyść. Jeśli brakuje takiego zapisu w Twojej umowie, zaproponuj bankowi podobny do tego wyżej.)

§ 3.

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania ważności wszystkich wymaganych zabezpieczeń przez cały okres trwania umowy kredytu.
2. W przypadku niewykonania któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy lub umów zabezpieczeń w określonych tam terminach, bądź w przypadku nieprzedłużenia ważności zabezpieczeń na kolejny okres, Bank pobierał będzie opłatę karną w wysokości zgodnej z aktualnym Cennikiem Usług, w okresach miesięcznych, odrębnie za niewykonanie każdego zobowiązania. Opłata pobierana będzie z dołu do czasu wykonania zobowiązania, poprzez automatyczne obciążenie rachunku Kredytobiorcy 10-go dnia każdego miesiąca za każdy pełny miesiąc, począwszy od pobrania opłaty za następny miesiąc po miesiącu, w którym upłynął termin wykonania zobowiązania. (Komentarz chyba raczej zbędny, po prost należy być świadomym tego zapisu.)
3. Bank może przedłużać okres kredytowania na kolejne 12 miesięczne okresy, zachowując kwotę kredytu lub ją obniżając do wysokości kwoty wykorzystanej przez Klienta na dzień podjęcia decyzji przez Bank bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy, o ile najpóźniej w terminie 15 dni przed upływem dotychczasowego okresu kredytowania Kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ww. przedłużenia. (Zapis typowy tylko dla kredytów odnawialnych. Pamiętaj! Jeśli nie chcesz przedłużać kredytu, poinformuj o tym odpowiednio wcześniej bank.)
4. Bank zastrzega sobie prawo nie przedłużenia okresu kredytowania, w sposób, i na czas określony w ust. 1. o czym poinformuje kredytobiorcę w terminie 15 dni po upływie dotychczasowego okresu kredytowania w formie odrębnego oświadczenia.
3. Bank ma prawo uzależnić przedłużenie okresu kredytowania od przedstawienia przez Kredytobiorcę aktualnych, wymaganych przez Bank dokumentów oraz od podpisania aneksu do Umowy albo od zmiany marży. O uzależnieniu przedłużenia Umowy od takich okoliczności Bank poinformuje Kredytobiorcę w formie odrębnego oświadczenia.
4. W przypadku podjęcia decyzji przez Bank o nieprzedłużeniu okresu kredytowania na kolejny 12 miesięczny okres, umowa ulega rozwiązaniu w terminie 30 dni po upływie poprzedniego okresu kredytowania, a Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całej kwoty wykorzystanego kredytu najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
5. Kredytobiorca zobowiązuje się do utrzymywania ważności wszystkich wymaganych zabezpieczeń przez cały okres trwania umowy kredytu, a w przypadku przedłużenia okresu kredytowania na kolejne 12 miesięcy zobowiązuje się do każdorazowego przedłużenia ważności zabezpieczeń w terminie do 30 dni po upływie poprzedniego okresu kredytowania.
6. W przypadku niewykonania któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy lub umów zabezpieczeń w określonych tam terminach, bądź w przypadku nieprzedłużenia ważności zabezpieczeń na kolejny okres, Bank pobierał będzie opłatę karną w wysokości zgodnej z aktualnym Cennikiem Usług, w okresach miesięcznych, odrębnie za niewykonanie każdego zobowiązania. Opłata pobierana będzie z dołu do czasu wykonania zobowiązania, poprzez automatyczne obciążenie rachunku Kredytobiorcy 10-go dnia każdego miesiąca za każdy pełny miesiąc, począwszy od pobrania opłaty za następny miesiąc po miesiącu, w którym upłynął termin wykonania zobowiązania. (Jak widać z powyższych zapisów, bank może praktycznie z każdego powodu, nie przedłużyć z Tobą umowy.)

§ 4.

(Treść poniższych przepisów ma na celu zabezpieczanie interesów banku odnośnie do przepisowej spłaty kredytu. Jeśli z którymś z poniższych zapisów czujesz się nieswojo, od razu zapytaj bank, czy można by było je zmodyfikować.)

1. Kredytobiorca wyraża zgodę na dokonywanie, przez Bank, wszelkich rozliczeń z tytułu zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu od dnia ich wymagalności w drodze obciążania należnymi kwotami rachunku rozliczeniowego Kredytobiorcy, wskazanego w Umowie w § 1 ust. 4 pkt 1.
2. Jako uzupełniające zabezpieczenie spłaty kredytu i kosztów kredytu, Kredytobiorca udziela Bankowi pełnomocnictwa do pobrania i spłaty z rachunku rozliczeniowego Kredytobiorcy, wskazanego w Umowie w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz z innych rachunków bankowych, obecnych jak i przyszłych, prowadzonych w Banku na rzecz Kredytobiorcy, kwoty niespłaconego w całości lub w części, wymagalnego zadłużenia z tytułu kredytu, należnych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w związku z udzielonym kredytem.
3. Kredytobiorca zrzeka się prawa do odwołania pełnomocnictwa oraz zobowiązuje się do nie ustanawiania innych pełnomocników, z wyłączeniem podmiotów należących do grupy kapitałowej Banku …………… S.A., do dysponowania ww. rachunkami, do czasu wygaśnięcia niniejszego pełnomocnictwa. Jeśli Kredytobiorca prowadzi 1-osobową działalność gospodarczą pełnomocnictwo nie wygasa w przypadku śmierci mocodawcy.
4. Kredytobiorca nieodwołalnie upoważnia Bank do zablokowania na ww. rachunkach kwoty w wysokości pozostałego do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami poniesionymi w związku z udzielonym kredytem, w przypadku niespłacenia w terminie wyznaczonym Okresem kredytowania zobowiązań wynikających z Umowy.
5. Ustanowienie blokady i obciążenie rachunków może nastąpić niezależnie od innych dyspozycji Kredytobiorcy do ww. rachunków i z pierwszeństwem przed takimi, innymi dyspozycjami oraz przed wszystkimi płatnościami, z wyjątkiem kwot zajętych z mocy tytułów wykonawczych lub dokumentów mających moc takich tytułów, za wyjątkiem sytuacji, które są przewidziane w przepisach prawa polskiego. Obciążenie rachunku lokaty prowadzonej w Banku na rzecz Kredytobiorcy może nastąpić niezależnie od tego, czy upłynął termin, na jaki lokata została założona.
6. W okresie kredytowania Kredytobiorca jest zobowiązany przedkładać, w wymaganym terminie, dokumenty, o których mowa w § 7 Regulaminu.
7. Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. informacji o danych Kredytobiorcy, uzyskanych w związku z zawarciem z Bankiem Umowy oraz o czynnościach podjętych przez Bank w celu zaspokojenia wierzytelności z niej wynikających oraz o toczącym się w związku z Umową postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, a także do przekazywania przez Biuro Informacji Kredytowej ww. danych bankom, ubezpieczycielom, leasingodawcom, pożyczkodawcom pożyczek towarowych i pieniężnych w zakresie wymagalnych zobowiązań w okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z Umowy, której dotyczą.

§ 5.

1. W zakresie nie uregulowanym Umową stosuje się postanowienia obowiązującego Regulaminu oraz Cennika usług, stanowiących integralną część Umowy, jak również postanowienia obowiązujących „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku………………..  S.A.” oraz przepisy prawa polskiego. („Ogólne warunki….” to kolejny dokument, z którym powinieneś się dokładnie zapoznać przed podpisaniem umowy kredytu. Oczywiście jest w 100% nienegocjowalny przez kredytobiorcę.)
2. Kredytobiorca niniejszym potwierdza, iż otrzymał Regulamin oraz Cennik usług, stanowiące integralną część Umowy, i zapoznał się z ich postanowieniami oraz akceptuje określone w nich warunki.
3. Umowa została sporządzona i zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przeznaczonych po jednym dla każdej ze Stron.

§ 6.

(Są to niestety standardowe zapisy odnośnie do umów bankowych z firmami. Pojawiają się nie tylko wśród umów kredytowych, ale nawet przy umowach o otwarcie rachunku firmowego.)

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

1. Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy, poddaje się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 128, z późn. zm.) oraz wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty słownie w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań. (Począwszy od sierpnia 2016 r. banki nie będą mogły już korzystać z BTE [Bankowy Tytuł Egzekucyjny],  gdyż Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest on niezgodny z konstytucją. Póki co kredytobiorca ma marne szanse na negocjowanie tych zapisów, ale warto upewnić się, przed podpisaniem umowy czy po VIII 2016 r. podpisane wcześniej BTE będą skuteczne.)
2. Bank ma prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym obok wierzytelności kapitałowych wynikających z udzielonego kredytu, także należne odsetki i koszty związane z realizacją Umowy oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności Banku z Umowy do dnia zapłaty całego roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym.
3. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia …… Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 36 miesięcy od daty rozwiązania Umowy.

Wyrażam zgodę na zawarcie powyższej Umowy przez mojego małżonka.
Wyrażam zgodę na zawarcie powyższej Umowy przez mojego małżonka oraz na jej przedłużenia, na kolejne 12 miesięczne okresy. (Warto pamiętać, że jeżeli kredytobiorcą jest np. spółka z o.o., to nie posiada ona oczywiście małżonka więc tego przepisu, nie powinno się wtedy stosować.)

Imię i nazwisko małżonka Kredytobiorcy oraz PESEL

Adres zamieszkania/ zameldowania Nazwa dokumentu tożsamości Nr dokumentu tożsamości

Podpis małżonka wyrażającego zgodę

Za Kredytobiorcę:
(pieczęć firmowa i podpisy osób upoważnionych)

Za Bank (pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej)

Podpisanie Umowy przez osobę upoważnioną przez Bank oznacza również dokonanie sprawdzenia tożsamości Kredytobiorcy oraz stanowi potwierdzenie własnoręczności złożonego przez Kredytobiorcę/oraz jego małżonka podpisu.

Podsumowanie

Jeśli właśnie szukasz kredytu dla swojej firmy, mam nadzieje, że ten wpis okazał się dla Ciebie pomocny. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi zapraszam do komentowania.

Do zobaczenia wkrótce!

18 Comments

 1. Zawsze najbardziej cenię te wpisy i artykuły, które klasyfikuję jako poradnik tudzież „ku przestrodze”. Myślę, że jest to niezwykle przydatne właśnie w poruszonej tu tematyce. Jeden z pozoru nieistotny zapis może rzutować na naszą przyszłość. Z pewnością pomoże to wielu osobom uniknięcia przykrych konsekwencji „nie zrozumiałych” umów.

 2. I potwierdza się stare powiedzenie, że wszystko przed podpisem trzeba czytać. Sama łapię się wielokrotnie na tym, że podpisuję bez zastanowienia. Dzięki za wpis i podłączam się do komentarza wyżej, że takie poradnikowe dają najwięcej wiedzy :)
  Natalia ostatnio opublikował…Jak oszczędzać w firmie? 5 powodów, dla których nasz program do faktur pozwoli Ci zaoszczędzić!My Profile

 3. świetne rozłożona umowa „na łopatki”, przeczytam jeszcze nie raz bo będę potrzebował :)

 4. Naprawdę fajnie to rozpisane krok po kroku jak wygląda taka umowa kredytowa z bankiem i ich różne ukryte haczyki. Jak to się mówi trzeba kilka razy wszystko przeczytać przed podpisaniem.

 5. Nieznajomość prawa szkodzi, a już szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze. Fajnie jest to powyżej rozpisane, na pewno nie jednej osobie rozwieje wątpliwości, jednak jeżeli dalej takie będą najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanymi osobami. Taka ekspertyza może nas odrobinę kosztować, ale to będzie mały wydatek jeżeli weźmiemy pod uwagę, że alternatywa może nas wiele kosztować.

  • BlogoFirmie.pl

   27 października 2015 at 11:45

   Dziękuję za komentarz. Zgadzam się z Tobą. W razie poważnych wątpliwości lepiej przed podpisaniem umowy kredytowej zgłosić się do zaufanego specjalisty (prawnika lub / i doradcy podatkowego) niż później pozostać ze „złym kredytem”.

 6. Bardzo dobry pomysł na temat, świetnie rozwinięte, teraz w każdym banku biorąc kredyt można sie załapać na taka pułapkę, dzięki za wszystkie informacje, bardzo mi pomogły 😉

 7. Wspaniały wpis! Ostatnio dobijają się do mnie na telefon z propozycją kredytu na firmę. Dzięki!
  Finansowy Zen ostatnio opublikował…Nienawidzę swojej pracy.My Profile

 8. Dlatego moim zdaniem dobrze jest w takich sytuacjach skorzystać z porady doradcy finansowego.

 9. Niestety, ale umowy kredytowe są tak rozbudowane i takim językiem napisane, że mało kto je czyta, a ci co je czytają mało co rozumieją :/
  MM ostatnio opublikował…Jak dobrać krawatMy Profile

 10. Umowy kredytowe są pełne pułapek, i nie dotyczy to tylko kredytów firmowych, ale też dla klientów indywidualnych, niestety :(

 11. Co gorsze ludzie często nawet nie czytają takich umów dokładnie :(

 12. Dziwi mnie dlaczego kruczki nie mogą być ograniczone prawem, wszystko powinno być czytelne i przejrzyste
  Michał ostatnio opublikował…Co to jest PAYE?My Profile

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

CommentLuv badge

© 2017 Blog o Firmie

Theme by Anders NorenUp ↑